Cele OZZLW

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Weterynarii „Bezpieczeństwo Żywności i Zdrowie Zwierząt” chroni interesów wszystkich lekarzy weterynarii w Polsce, w tym przede wszystkim wyznaczonych urzędowych lekarzy weterynarii, lekarzy zatrudnionych w strukturach Inspekcji Weterynaryjnej i lekarzy wolnej praktyki

Nasze główne cele to:

 • wpływanie na kształt aktów prawnych dotyczących statusu prawnego lekarzy weterynarii, warunków świadczenia przez nich pracy i wykonywania zadań zleconych;
 • wpływanie na kształt polityki organów administracji rządowej i samorządowej w zakresie polityki ochrony zdrowia zwierząt oraz weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego i środowiska;
 • poprawa warunków życia i pracy Członków;
 • reprezentowanie interesów Członków na forum krajowym i międzynarodowym;
 • integrowanie środowiska zawodowego, a także podejmowanie inicjatyw na rzecz utrzymywania wysokich standardów pracy lekarzy weterynarii oraz
 • działanie na rzecz utrzymania wysokiego prestiżu zawodu lekarza weterynarii.

Związek zrzesza lekarzy weterynarii z prawem wykonywania zawodu, wykonujących pracę zarobkową na podstawie różnych form zatrudnienia, w tym   umowy o pracę,  w związku z wyznaczeniem dokonanym przez powiatowego lekarza weterynarii na podstawie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej i/lub prowadzących własną działalność gospodarczą.

Cele i zasady działania oraz strukturę organizacyjną OZZLW określa Statut znajdujący się w załączniku.

Dlaczego warto przystąpić do OZZLW?

Związek jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.

Związek jest niezależny w swojej działalności statutowej od pracodawców, administracji państwowej, rządowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji.

Związek reprezentuje jego Członków, a także broni ich godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych.

Związek będzie wyrazicielem stanowiska urzędowych lekarzy weterynarii w procesach legislacyjnych aktów prawnych i będzie działał na rzecz poprawy warunków pracy tej grupy zawodowej.

Do uprawnień Związku należą m.in.:

 • zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących zbiorowych interesów i praw osób świadczących pracę;
 • możliwość uczestniczenia jako przedstawicieli osób świadczących pracę w konsultacjach z pracodawcą dot. regulaminu wynagradzania, regulaminu pracy i innych dokumentów określających warunki pracy i płacy;
 • możliwość negocjowania z pracodawcą układów zbiorowych pracy, określających warunki pracy i płacy;
 • możliwość wszczęcia sporu zbiorowego w celu ochrony interesów;
 • możliwość uzyskiwania informacji od pracodawców w poszerzonym zakresie;
 • kontrola i nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy;
 • szersza możliwość współpracy z Państwową Inspekcją Pracy;
 • prawo do wyrażenia stanowiska przed wypowiedzeniem warunków pracy i płacy pracownikowi zrzeszonemu.

Związek ma możliwość przyłączenia się do jednej z dużych organizacji zrzeszających związki zawodowe – Centrale Związkowe (np. OPZZ), które mają silniejszą pozycję negocjacyjną (przykładowo centrale związkowe, przedstawiciele pracodawców i rządu tworzą forum Rady Dialogu Społecznego, która m.in. opiniuje Wieloletni Plan Finansowy Państwa).

Związek, jako reprezentant środowiska lekarzy weterynarii, możeangażować do dyskusji dotyczącej kształtowania warunków pracy lekarzy weterynarii inne podmioty, w tym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi czy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Źródła finansowania OZZLW

Związek finansowany jest głównie ze składek członkowskich, których wysokość ustala Walne Zebranie Członków. Środki finansowe przeznaczane są na bieżącą działalność statutową Związku, w tym m.in. ochronę prawną Członków oraz działania z obszaru Public Relations. 

Zarząd OZZLW nie pobiera żadnego wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.

Jak można zgłosić chęć przystąpienia do OZZLW?

W pierwszej kolejności należy wysłać wypełnioną deklarację przystąpienia do OZZLW znajdującą się w załączniku na adres email: biuro@ozzlw.pl w przypadku podpisów zaufanych lub elektronicznych, lub pocztą tradycyjną na adres: Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Weterynarii „Bezpieczeństwo Żywności i Zdrowie Zwierząt”, Aleje Jerozolimskie 101/4, 02-011 Warszawa w przypadku podpisów własnoręcznych. Członka przyjmuje Komitet Założycielski lub Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji, zawierającej m.in. zobowiązanie do przestrzegania Statutu i uchwał organów Związku oraz opłacania składki członkowskiej (wysokość składki będzie zależała od ilości członków oraz zapotrzebowania Związku na usługi zewnętrze, np. doradców prawnych czy agencji PR).

Zasady członkostwa, jak również prawa i obowiązki Członków OZZLW określa Statut.

Czy można być członkiem dwóch lub więcej związków zawodowych?

Zgłoszenie chęci przystąpienia do OZZLW i wysłanie deklaracji przystąpienia do OZZLW nie wyklucza członkostwa w innych organizacjach i stowarzyszeniach.